اعضای شورای پژوهشی

Translations:

en-US

Translations:

en-US

ریاست مرکز:

دکتر میثم جعفری

 

مشاور علمی:

دکتر محمد رضا محمد شفیعی

 

معاونت علمی و پژوهشی:

دکتر فرهام امین شرعی

 

مدیر کارگروه آب و آلودگی ها:

دکتر نسترن ملا زاده

 

مدیر کارگروهHSE :

دکتر فرهام امین شرعی

مدیر کارگروه

 

مدیر کارگروه انرژی:

دکتر عباس تبار

 

مدیر کار گروه آمایش سرزمین و ژئوانفورماتیک:

دکتر میثم جعفری

 

مدیر کار گروه حفاظت محیط زیست و آموزش:

دکتر پروانه پیکانپور

 

مدیر کار گروه بیابان زایی و مبارزه با ریزگردها:

 دکتر دلارام سیکارودی