تاریخچه

Translations:

en-US

Translations:

en-US

در راستای بخشنامه شماره  91909/70  مورخ26/11/94  در خصوص راه اندازی مراکز تحقیقاتی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی،  ايده تاسيس مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاری و مامایی مطرح گرديد و درخواست تاسیس، در شورای پژوهشی دانشگاه و نیز کمسیون تصویب مراکز تحقیقاتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح، و طی موافقت نامه شماره 3409/86 مورخ 1/4/95 با تاسيس مرکز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي موافقت اصولي بعمل آمد.این مرکز پس از تجهیز و ساماندهی، از تابستان سال 1395 فعالیت جدی خود را شروع نموده است.