فلسفه، ارزش‌ها و باورها

Translations:

en-US

Translations:

en-US

فلسفه، ارزش‌ها و باورها:

  • ما بر این باوریم که برای شناسایی و حل مشکلات و چالش‌های موجود حرفه­ای نیاز به انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی است که در نهایت منجر به توسعه دانش پرستاری و مامایی می­شود.
  • ما بر این باوریم که دستیابی به بهترین، کارآمدترین و ایمن‌ترین خدمات مراقبت سلامتی، بدون انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی میسر نخواهد بود.

    - ما بر این باوریم که  بایستی با انتشار نتایج تحقیقات،به توسعه علوم پرستاری و ماماییکمک نمود.

  • ما به همکاری بین حرفه­ای در انجام تحقیقات معتقد بوده و این نوع مشارکت را عامل تبادل، توسعه و گسترش دانش حرفه ای می دانیم.

  -   ما همواره اخلاق پژوهش و رعایت حقوق شرکت­کنندگان را سرلوحه کار خویش قرار می­دهیم.