رسالت

Translations:

en-US

Translations:

en-US

مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، با جلب مشارکت دانشجویان، دانش آموختگان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی رشته های پرستاری و مامایی و حمایت از انجام پژوهش های آنان و ظرفیت سازی، تلاش دارد گام های بلندی را در جهت ارتقای سطح علوم پرستاری و مامایی بردارد.