ماموریت

Translations:

en-US

Translations:

en-US

مرکز تحقيقات توسعه علوم پرستاری و مامایی تلاش دارد با گرد آوردن محققين برجسته پرستاري و مامايي، تعیین و تدوين الويتهاي پژوهشي و ارائه حمايتهاي مالي براي پروژه هاي داراي الويت در اين عرصه به جایگاه ممتاز در سطح ملی و منطقه ای و جهانی دست یابد.