منشور اخلاقی

Translations:

en-US

Translations:

en-US

منشور اخلاقی

 1. رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی و التزام به حقوق نمونه های پژوهش، اولین اولویت اخلاقی این مرکز است.
 2. مرکز از حمایت و همکاری تمام پژوهشگران مرتبط با رسالت خود، که معتقد به این منشور باشند، استقبال و جذب همكاري آنها را از اولويت‌هاي خود مي‌داند.
 3. مرکز بر این باور است که امکانات مالی و علمی خود را در اختیار آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی قرار دهد که فعالیت آن‌ها در راستای رسالت مرکز باشد.
 4. مرکز بر این باور است که در چهارچوب اخلاق اسلامی و قوانین حاکم بر روابط صحیح انسانی روابط علمی با مؤسسات علمی داخل و خارج را فراهم آورد.
 5. مرکز متعهد است نیازهای پژوهشی مرتبط با سلامت درجامعه را در رأس امور خود قرار دهد و از طریق ارائه راهکارهای علمی به توسعه اجتماعی کمک نماید.
 6. مرکز انجام فعالیت‌ها به صورت گروهی و بین حرفه ای در چارچوب اخلاق اسلامی و قوانین حاکم بر روابط صحیح انسانی، را در اولویت های خود می داند.
 7. مرکز بر این باور است که پژوهشگر باید مظهر علم، تلاش و اخلاق باشد.
 8. اعضای مرکز بر این باورند که رسالت آن، دست یافتنی و مبتنی بر تلاش صادقانه است و در این راستا تمام همت خود را بکارخواهند گرفت.
 9. اعضای مرکز متعهد هستند که در هر شرایطی حافظ منافع مادی و معنوی آن باشند و منافع مرکز را بر منافع فردی، اولویت دهند.
 10. این مرکز ضمن استقلال خود، به سیاست‌ها، قوانين و برنامه‌هاي دانشکده پرستاری و مامایی متعهد است.
 11. مرکز رعایت کرامت انسانی تمام پژوهشگران را در چارچوب مقررات دانشگاه از اولویت‌های خودمی‌داند.
 12. اعضای مرکز متعهد هستند که در همه امور، اصول انسانی را رعایت و به مقررات اداری- مالی- آموزشی و پژوهشی دانشگاه عمل نمایند.