اعضای مرکز

Translations:

en-US

Translations:

en-US

اعضای مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار (HESD)

 

Reza Ebrahimi-Kahrizsangi - رضا ابراهيمي کهريزسنگي
Email : rezaebrahimi@iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

Farham Aminsharei - فرهام امین شرعی
Email : aminsharei.fa@gmail.com
View Page : English----فارسی

Meisam Jafari - میثم جعفری
Email : mj_eia@yahoo.com
View Page : English----فارسی

parvaneh peykanpour - پروانه پیکانپور فرد
Email : boom_payesh@yahoo.com
View Page : English----فارسی

Habibollah Jafari - حبیب اله جعفری
Email : h_jafari@iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

Alireza Hajian - عليرضا حاجيان
Email : dralirezahajian@gmail.com
View Page : English----فارسی

Mohsen Daeimohammad - محسن دایی محمد
Email : M.Daeimohammad@pco.iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

Mehdi Zadsar - مهدی زادسر
Email : mphdzadsar@gmail.com
View Page : English----فارسی

Khosro Soleimani - خسرو سلیمانی
Email : kh_soleimani@yahoo.com , soleimani@iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

nafisehsadat sheikhan shamsabadi - نفیسه السادات شیخان شمس آبادی
Email : ns_sheikhan@yahoo.com
View Page : English----فارسی

mehdi momeni - مهدی مومنی
Email : momeni100@gmail.com
View Page : English----فارسی

 

Mostafa Jafari - مصطفی جعفری
Email : drmostafajafari@pco.iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

Ehsan Saebnoori - احسان صائب نوری
Email : saebnoori@pmt.iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

Hadi Salehi - هادی صالحی
Email : hadisalehi1358@yahoo.com 
View Page : English----فارسی

Ali Saffar-Teluri - علي صفار تلوري
Email : a.saffar.t@iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

Roohollah kimiaefar - روح اله كيميايي فر
Email : kimiaefar@gmail.com
View Page : English----فارسی

Hossein Abbastabar - حسین عباس تبار اهنگر
Email : abbastabar@pmt.iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

Salman Abbasian-Naghneh - سلمان عباسیان نقنه
Email : salman_abasian@yahoo.com
View Page : English----فارسی

Jamshid Amighian - جمشید عمیقیان
Email : jamighian@sci.ui.ac.ir
View Page : English----فارسی

20.Majid Ghashang - مجيد قشنگ
Email : ghashangmajid@gmail.com
View Page : English----فارسی

Amir Hossein Emami - سيداميرحسين امامی
Email : dr.s.a.h.emami@Gmail.com
View Page : English----فارسی

shabnam kermani - شبنم کرمانی
Email : sh_kermany@yahoo.com
View Page : English----فارسی

Delaram Sikaroudi – دلارام سیکارودی
Email : Delaram.sikaroudi@yahoo.com
View Page : English----فارسی


Mohammad Reza Mohammad Shafiee - محمدرضا محمدشفیعی 
Email : dr_shafiee@yahoo.com
View Page : English----فارسی

Reza Maddahi - رضا مداحی
Email : R.Maddahi@pco.iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

Nastaran Mollazadeh - نسترن ملازاده
Email : nastaran.mollazadeh@yahoo.com
View Page : English----فارسی

Mina Neghabi - مینا نقابی
Email : mina_neghabi@yahoo.com
View Page : English----فارسی

Mojtaba Nasr-Esfahanni - مجتبی نصراصفهانی
Email : m-nasresfahani@iaun.ac.ir
View Page : English----فارسی

hamid saberi - حمید صابری
Email : hamidsaberi2000@gmail.com
View Page : English----فارسی

Amir Gandomkar - امير گندمكار
Email : aagandomkar{at}yahoo.com
View Page : English----فارسی